โจทย์ 6 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 6 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 6 ต่อลงจับกิน

ดำ 1        ต่อลงเตรียมสร้างห้อง

ขาว  2    สกัดจุดสร้างห้อง

ดำ 3        อาตาริขาวสามเม็ดจับกินเพื่อรอด

 

โคะ

ดำ 1        ปิดลมหายใจขาวพร้อมเตรียมสร้างห้องที่มุม

ขาว 2      อาตาริดำ 1

ดำ 3        อาตาริขาวสามเม็ดกลับ

ขาว 4      จับกินดำ 1 เล่นโคะ