โจทย์ 6 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 6 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 6

ดำจับกินขาวที่ 1