โจทย์ 59 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 59 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 59

จุด 2-2

ดำ 1 เดินต่อตรง ๆ สร้างห้องหนึ่งห้อง

ขาว 2 เดินอาตาริดำสี่เม็ด

ดำ 3 เดินอาตาริขาว 2 กลับ

ขาว 4 จับกินดำสี่เม็ด

ดำ 5 เดินที่ตำแหน่ง A อาตาริขาวสองเม็ด

 

เป็นโคะ

ดำ 1 เดินปิดพื้นที่ไม่ให้ขาวเข้ามา

ขาว 2 เดินสกัดจุดแบ่งห้องของดำ

ดำ 3 เดินอาตาริขาว 2

ขาว 4 เดินจับกินดำ 3 อาตาริดำกลับ