โจทย์ 59 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 59 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

วัดลม

ดำ 1         เดินทแยงขู่ตัดขาว

ขาว 2      อาตาริดำหนึ่งเม็ดพยายามเดินเพิ่มลมหายใจ

ดำ 3         เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 4      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ดำ 5         อาตาริขาวสองตัดขาวออกจากกัน

ขาว 6      อาตาริดำ 5 กลับ

ดำ 7         จับกินขาว 6 เพื่อไม่ให้ดำ 5 ถูกจับกิน

ขาว 8       อาตาริดำ 5 กลับเพื่อเชื่อมหมากและหวังเปิดโคะเพิ่มลมหายใจ

ดำ 9          เดินแทนที่ขาว 2 เชื่อมหมากไม่ให้เป็นโคะ

ขาว 10    เบียดเข้ามาปิดลมหายใจดำ

ดำ 11       เดินขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 12    เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ดำ 13       ปิดลมหายใจขาว

ขาว 14    ปิดลมหายใจดำ

ดำ 15       อาตาริดำ 6 เพื่อจะปิดลมหายใจขาว

 

ไม่เพิ่มลม

ดำ 1          ปิดลมหายใจขาว

ขาว 2       อาตาริดำหนึ่งเม็ดพยายามเดินเพิ่มลมหายใจ

ดำ 3          เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 4       เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ดำ 5          อาตาริขาวสองตัดขาวออกจากกัน

ขาว 6       อาตาริดำ 5 กลับ

ดำ 7          จับกินขาว 6 เพื่อไม่ให้ดำ 5 ถูกจับกิน

ขาว 8      อาตาริดำ 5 กลับเพื่อเชื่อมหมากและหวังเปิดโคะเพิ่มลมหายใจ

ดำ 9         เดินแทนที่ขาว 2 เชื่อมหมากไม่ให้เป็นโคะ

ขาว 10    เดินทแยงเพิ่มลมหายใจ