โจทย์ 59 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 59 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 59

ดำจับกินขาวที่ 1