โจทย์ 58 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 58 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 58

ดำจับกินขาวที่ 1