โจทย์ 57 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 57 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 57

ดำจับกินขาวที่ 1