โจทย์ 56 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 56 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 56

ดำจับกินขาวที่ 1