โจทย์ 55 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 55 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 55

ดำจับกินขาวที่ 1