โจทย์ 54 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 54 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

จุด 2-2

ดำ 1         กระโดดไปที่จุด 2-2 เพิ่มลมหายใจ

ขาว 2      เดินชิดเตรียมตัวตัดดำ

ดำ 3         เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ขาว 4      ปิดลมหายใจดำ

ดำ 5         ปิดลมหายใจขาวสี่เม็ด

 

ผีหัวโต

10 วางที่ 4, 11 วางที่ 6       

ดำ 1         กระโดดที่จุด 2-3

ขาว 2      เดินตัดหมาก

ดำ 3         เดินเชื่อมหมาก

ขาว 4      เดินตัดอีกทีหนึ่งใช้กระบวนท่าผีตัวโตทำให้ดำมีลมหายใจไม่พอ โดยเดินตามลำดับดังที่แสดงในรูป