โจทย์ 54 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 54 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 54

ดำจับกินขาวที่ 1