โจทย์ 53 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 53 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

ขู่ตัด

ดำ 1         ขู่ตัดขาวออกจากกัน

ถ้าขาวเดินที่ A ดำจะเดินที่จุด B และถ้าขาวเดินที่จุด B ดำก็จะเดินที่จุด A

 

ตัดเลยไม่ได้

ดำ 1         อาตาริขาวตัดหมากขาวออกจากกัน

ขาว 2      อาตาริดำ 1 กลับ

ดำ 3         จับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4      เดินต่อลงตรงๆ ทำให้ดำเป็นห้องปลอม