โจทย์ 53 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 53 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 53

ดำจับกินขาวที่ 1