โจทย์ 52 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 52 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

 

เซกิ

ดำ 1         สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2      เชื่อมหมากเพิ่มลมหายใจ

ดำ 3         เชื่อมหมากกลับ

ขาว 4      ปิดลมหายใจดำ

ดำ 5         เชื่อมหมากเพิ่มลมหายใจ

ขาว 6      ปิดลมหายใจดำ

ดำ 7         เดินเข้าจุด 1-1 ทำให้รอดโดยเป็นเซกิ

 

 โคะ

ดำ 1         สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2      เชื่อมหมากเพิ่มลมหายใจ

ดำ 3         เชื่อมหมากกลับ

ขาว 4      ปิดลมหายใจดำ

ดำ 5         เชื่อมหมากเพิ่มลมหายใจ

ขาว 6      ปิดลมหายใจดำ

ดำ 7         โยนอาตาริเปิดโคะเพื่อจับกินขาว