โจทย์ 52 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 52 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 52

ดำจับกินขาวที่ 1