โจทย์ 50 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 50 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เดินเส้นหนึ่ง

ดำ 1         เดินที่เส้นหนึ่งไม่ให้ถูกตัด

ขาว 2      ขู่ตัดดำออกจากกัน

ดำ 3         ขู่อาตาริขาว 2 เชื่อมหมาก

ขาว 4      เชื่อมหมากที่เส้นหนึ่ง

ดำ 5         อาตาริขาว 2

ขาว 6      จับกินดำ 5

ดำ 7         อาตาริขาว 2 และ 6

 

ทแยงไม่ได้

ดำ 1         เดินทแยงเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      ทำลายลักษณะดำและขู่ตัดไปในตัว

ดำ 3         ปิดไม่ให้ขาวตัด

ขาว 4      ขู่ตัดดำต่อเตรียมเชื่อมหนี

ดำ 5         ปิดไม่ให้ขาวตัด

ขาว 6      หนีกลับบ้าน