โจทย์ 50 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 50 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 50

ดำจับกินขาวที่ 1