โจทย์ 49 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 49 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 49

ดำจับกินขาวที่ 1