โจทย์ 48 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 48 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 48

ดำจับกินขาวที่ 1