โจทย์ 47 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 47 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 47

ดำจับกินขาวที่ 1