โจทย์ 47 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 47 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

วัดลมหายใจ

ดำ 1        อาตาริขาวหกเม็ด

ขาว 2     เชื่อมหมาก

ดำ 3       ตัดไม่ให้ขาวเชื่อม

ขาว 4     อาตาริดำ 3

ดำ 5       เดินต่อสองให้จับกินยากขึ้น

ขาว 6     อาตาริดำอีกที

ดำ 7       อาตาริขาวกลับ

ขาว 8     จับกินดำสองเม็ด

ดำ 9       เดินแทนที่ดำ 3 อาตาริขาวกลับ

ขาว 10   เดินแทนที่ดำ 5 จับกินดำ 9

ดำ 11      เชื่อมหมากเตรียมอาตาริขาว

ขาว 12   เชื่อมไม่ให้ดำอาตาริได้

ดำ 13     สกัดจุดสร้างห้อง

ขาว 14   ขู่ตัดดำ

ดำ 15     เชื่อมหมาก

ขาว 16   เชื่อมหมากกลับ

ดำ 17     เชื่อมหมากเตรียมอาตาริขาว

 

ดำลมหายใจไม่พอ

ดำ 1         อาตาริขาวหกเม็ด

ขาว 2      เชื่อมหมาก