โจทย์ 46 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 46 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

ขาวรัดลม

ดำ 1         สร้างลักษณะเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้อง

ดำ 3         ขู่ตัดขาว

ขาว 4      อาตาริดำ 3

ดำ 5         ต่อลงตรงๆ ไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 6      อาตาริดำซ้ำ

ดำ 7        สร้างห้อง

 

รูปแบบอื่น

คล้ายกับรูปที่แล้วแต่สลับจังหวะในการ