โจทย์ 46 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 46 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 46

ดำจับกินขาวที่ 1