โจทย์ 45 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 45 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 45

ดำจับกินขาวที่ 1