โจทย์ 45 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 45 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

Snap-Back

ดำ 1         ขู่จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำ 1

ดำ 3         อาตาริขาว 2 กลับ

ขาว 4      อาตาริดำ 3  พร้อมขู่อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 5         จับกินขาว 2

ขาว 6      อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 7        อาตาริขาวสองเม็ดจับกินแบบ Sanp-Back

 

ทำลายห้องไม่ได้

ดำ 1         สกัดจุดทำลายห้องขาว

ขาว 2      ต่อลงตรงๆ ไม่ให้ดำ 1 หนีกลับ

ดำ 3         เชื่อมหมากที่เส้นหนึ่ง

ขาว 4      ต่อลงตรงๆ ขู่ตัดป้องกันไม่ให้ดำขู่ Snap-Back

ดำ 5         เชื่อมหมากไม่ให้ขาวตัด

ขาว 6      อาตาริดำสามเม็ด

ดำ 7         เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 8       อาตาริดำห้าเม็ด