โจทย์ 44 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 44 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 44

ดำจับกินขาวที่ 1