โจทย์ 43 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 43 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 43

ดำจับกินขาวที่ 1