โจทย์ 43 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 43 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

โคะ

ดำ 1     หนีบขาวหนึ่งเม็ดเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ได้เปรียบ

ขาว 2   อาตาริดำ 1 เพื่อจับกิน

ดำ 3      อาตาริขาวกลับ

ขาว 4    ขู่สร้างห้องรอดเพื่อเปิดโคะ

ดำ 5       จับกินขาวหนึ่งเม็ด

                         

ผิดพลาด

ดำ 1    ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2   อาตาริดำ 1

ดำ 3     เดินต่อลง

ขาว 4   อาตาริดำต่อ

ดำ 5      อาตาริขาวกลับ

ขาว 6    จับกินดำสองเม็ด

ขาวมีจุดรอดสองจุดคือ A และ B