โจทย์ 43 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 43 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 43

ดำ 1 เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2 อาตาริดำสามเม็ดและตัดไม่ให้ดำเชื่อมกัน

ดำ 3 เดินต่อออกขู่เชื่อมกับกลุ่มภายนอก

ขาว 4 จับกินดำสามเม็ด

ดำ 5 เดินที่จุด A เดินสกัดจุดห้องดำ

ข้อสังเกต จะเห็นว่าการที่ดำเดิน 3 เป็นการเดินสร้างลักษณะให้ตัวเองสามารถเดินกรอกยาพิษขาวได้ทั้งสองข้างเพื่อทำให้ขาวไม่มีห้อง

 

ขู่จะหนีเขาก็ให้หนี

ดำ 1 เดินขู่หนีออกข้างนอก

ขาว 2 เดินสร้างห้อง

ดำ 3 เดินเชื่อม

ขาว 4 เชื่อมไม่ให้ดำทำลายห้อง