โจทย์ 42 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 42 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 42

ดำจับกินขาวที่ 1