โจทย์ 41 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 41 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 41

ดำจับกินขาวที่ 1