โจทย์ 40 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 40 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 40

ดำจับกินขาวที่ 1