โจทย์ 4 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 4 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 4

ดำจับกินขาวที่ 1