โจทย์ 4 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 4 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 4 (อาตาริแล้วเบียด)

ดำ 1 อาตาริขาวสามเม็ด
ขาว 2 เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน
ดำ 3 เบียดสกัดจุดสร้างห้อง

คิดเข้าข้างตัวเอง

ดำ 1 เบียดสกัดจุดสร้างห้องขาว
ขาว 2 แบ่งห้องสองห้องเพื่อรอด