โจทย์ 4 ขาวจับกินดำ

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  4 ขาวจับกินดำ

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 4 (แผนแยบยล)

ขาว 1      ขู่ตัดดำออกจากกัน

ดำ 2        ปิดลมหายใจขาวรักษาแผลตัด

ขาว 3      ตัดดำออกจากกัน

ดำ 4        อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 5      สกัดสร้างห้องของดำ

ดำ 6       จับกินขาวสองเม็ด

 

  รูปต่อเนื่อง

ขาว 1      กรอกยาพิษดำ

ดำ 2        จับกินขาว 1

ขาว 3      เดินทำลายห้องดำ

ดำ 4        เชื่อมหมากรักษาห้องอีกห้องไว้

ขาว 5     ต่อออกเชื่อมหมากกลับบ้าน