โจทย์ 38 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 38 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 38

ดำ 1 เดินต่อลงมาตรง ๆ ปิดไม่ให้ขาวสามารถเชื่อมกลับกลุ่มข้างนอก

ขาว 2 เดินอาตาริดำไม่ให้ดำเชื่อมสร้างห้องได้

ดำ 3 เชื่อม

ขาว 4 เดินต่อเพื่อไม่ให้ดำรอดแบบมีพื้นที่แต่ให้รอดแบบ เซกิ

 

 

เป็นโคะ

ดำ 1 เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2 โยนให้กิน

ดำ 3 จับกินขาว 2

ขาว 4 อาตาริข้างในเพื่อทำลายให้ดำ

ดำ 5 เชื่อม

ขาว 6 จับกินดำ 3 อาตาริดำสี่เม็ดทำให้กลายเป็นโคะ