โจทย์ 38 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 38 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 38

ดำจับกินขาวที่ 1