โจทย์ 37 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 37 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 37

ดำจับกินขาวที่ 1