โจทย์ 37 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 37 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 37

ดำ 1 เป็นเม็ดบีบพื้นที่ในการสร้างห้องของขาวให้น้อยลง

ขาว  2 เดินต่อออกเพื่อขยายพื้นที่ในการสร้างห้องของตนให้มากขึ้น

ดำ 3 เดินปิดไม่ให้ขาวเดินเข้ามุมได้

ขาว 4 ปิดเพื่อให้มีพื้นที่สร้างห้องให้มากที่สุด

ดำ 5 เดินเบียดเข้าเพื่อให้ขาวมีพื้นที่ภายในเป็นรูป 5 จุดมีดปังตอทำให้ขาวไม่สามารถสร้างห้องรอดได้

 

ใช้วิธีรุนแรงไป

ดำ 1 เดินปิดไม่ให้ขาวเดินขยายออกไปได้

ขาว 2 เดินกลับมาขู่สร้างสองห้องเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับขาวหนึ่งเม็ด

ดำ 3 เดินสกัดจุดเพื่อไม่ ให้ขาวสร้างสองห้อง

ขาว 4 เดินตัดดำหนึ่งเม็ดที่มุมเพื่อจับกิน