โจทย์ 36 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 36 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 36

เพื่อที่จะทำให้ดำชุดนี้รอดได้ดำต้องจับกินขาวให้ได้

ดำ 1 เดินต่อลงเตรียมพร้อมจะเดินเข้าไปอาตาริขาว

ขาว 2 เดินเชื่อมเพื่อไม่ให้ถูกดำจับกิน

ดำ 3 อาตาริขาว

สังเกตได้ว่าขาวมีแผลอาตาริได้บนเส้นสองเพราะฉะนั้นถ้าขาวเชื่อมห้าเม็ดนี้จะถูกดำอาตาริบนเส้นสองทำให้ตายทั้งหมด

ขาว 4 เชื่อมรักษาแผล

ดำ 5 จับกินขาว ทำให้มีทางสร้างสองห้องได้สองทาง

 

ใจเร็วด่วนได้

ดำ 1 เดินจับกินดำสองเม็ด

ดำคงลืมไปว่าขาวสามารถเดินกินกลับได้

ขาว 2 เดินกินดำคืนที่จุด A