โจทย์ 36 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 36 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 36

ดำจับกินขาวที่ 1