โจทย์ 35 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 35 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 35

ดำจับกินขาวที่ 1