โจทย์ 34 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  34 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 34

วัดลมหายใจกัน

ดำ 1    เดินทแยงเพิ่มลมหายใจให้กลุ่มที่อ่อนแอ

ขาว 2  เดินปิดไม่ให้ดำเดินบุกเข้ามา

ดำ 3     เดินต่อลงให้ถูกจับกินยาก ๆ

ขาว 4   เดินปิดไม่ให้ขาวสร้างห้อง

ดำ 5      เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 6   เดินปิดลมหายใจดำ

ดำ 7    เดินจับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 8  เดินจับปิดลมหายใจดำ

ดำ 9    เดินแทนที่จุด A เชื่อมหมาก

ขาว 10 เดินต่อลงเตรียมอาตาริดำ

ดำ 11 เดินอาตาริขาวทั้งกลุ่ม

 

แพ้ลมหายใจ

ดำ 1   เดินปิดลมหายใจของขาว

ขาว 2 เดินอาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3   เดินต่อลงเพื่อให้จับกินยากขึ้น

ขาว 4 เดินอาตาริดำต่อ

ดำ 5   เดินอาตาริขาวกลับ
ขาว 6 เดินจับกินดำสองเม็ด

ดำ 7   เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 8 เดินปิดลมหายใจดำ

ดำ 9   เดินจับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 10 เดินอาตาริดำทั้งกลุ่ม