โจทย์ 34 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 34 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 34

ดำจับกินขาวที่ 1