โจทย์ 33 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 33 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 33

ดำจับกินขาวที่ 1