โจทย์ 32 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 32 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 32

ดำจับกินขาวที่ 1