โจทย์ 31 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 31 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 31

ดำจับกินขาวที่ 1