โจทย์ 30 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 30 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 30

ดำเดินสกัดจุด ทำให้ขาวในรูปนี้กลายเป็น Bent Four

 

ผิดพลาด

ถ้าดำเปลี่ยนจากสกัดจุดมาเป็นเบียดก่อน  เป็นการเดินที่ผิดพลาดเลยทำให้ขาวสามารถรอดได้ดังรูป