โจทย์ 30 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 30 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 30

ดำจับกินขาวที่ 1