โจทย์ 3 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 3 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 3 สกัดจุด

ดำ 1 สกัดจุดพร้อมเตรียมขู่ตัดขาว
ขาว 2 เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด
ดำ 3 ต่อลงสกัดจุดสร้างห้องของขาว

โคะ

ดำ 1 สกัดจุดสร้างห้องพร้อมขู่ตัด
ขาว 2 กดหัวเตรียมอาตาริดำและสร้างห้อง
ดำ 3 ปิดลมหายใจเตรียมกรอกยาพิษ
ขาว 4 อาตาริดำ 1 เปิดโคะเพื่อรอด